Změny v programu pro rok 2016

V roce 2016 je nejvýraznější změnou zejména nutnost sledovat pro plátce DPH údaje, které jsou nutné pro vykazování kontrolního hlášení. Uvedené Kontrolní hlášení je obsaženo v Zákoně 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1.1.2016 a to v § 101c – § 101i. První Kontrolní hlášení se bude podávat za leden 2016 tj. do 25.2.2016 resp. čtvrtletní plátce fyzická osoba podává první kontrolní hlášení za první čtvrtletí 2016 tj. do 25.4.2016. Kontrolní hlášení se bude podávat pouze v případě, že vznikne povinnost ho podat – je náplň pro alespoň jeden řádek.

Důležité odkazy:

Stažení programu pro rok 2016:

OZO 2016 (verze 002) podvojné účetnictví (plná instalace) (143)
OZO 2016 (verze 002) daňová evidence (plná instalace) (152)

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení nahrazuje výpis z režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a. Dodavatel ani odběratel ho již nebudou podávat. Souhrnné hlášení se bude podávat stejně jako dosud. Plnění vykazovaná v souhrnném hlášení se nebudou v kontrolním hlášení nikde uvádět.

Pro podávání přiznání k DPH platí stejná úprava jako dosud.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky. V souvislosti s tím upozorňujeme, že od 1.1.2016 mají všichni plátci DPH podávat daňová přiznání, hlášení, registrace a oznámení změn pouze elektronicky. Elektronické podání lze učinit:

  • posláním XML souboru datovou schránku na příslušný finanční úřad
  • podáním z www.daneelektronicky.cz a autorizací přihlášením do datové schránky
  • elektronickým podáním podepsaným se zaručeným elektronickým podpisem z www.daneelektronicky.cz
  • podání elektronicky bez elektronického podpisu z www.daneelektronicky.cz a následně doručením vlastnoručně podepsaného potvrzení o podání na příslušný Finanční úřad. V tomto případě je třeba stihnout pod do lhůty pro podání kontrolního hlášení (do 25.) i podepsané potvrzení na Finanční úřad.

V praxi bude největší problém se získáváním DIČ u fyzických osob podnikatelů neplátců DPH. Zvlášť s ohledem na skutečnost, že žádný zákon nestanoví neplátci DPH povinnost sdělovat svému dodavateli DIČ. Každá podnikající FO má přidělené DIČ – jako plátce daně (z příjmů, silniční daně apod.). Je proto potřeba tyto informace doplnit do menu Manager – Adresy.
Evidenční číslo dokladu je povinný údaj u přijatých i poskytnutých zdanitelných plnění nad 10.000 Kč. Číslo dokladů se uvádí úplné tak jak je na dokladu vč. písmen, mezer, lomítek, pomlček a dalších znaků. Je důležité nezaměňovat číslo dokladu s variabilním symbolem.

Pokuty za nepodání kontrolního hlášení § 101h dělí pokuty do dvou kategorií – ty které vznikají automaticky ze zákona. Finanční úřad na ně nepošle výměr a plátce má povinnost je uhradit do 15 dnů. Tyto pokuty si musí plátce daně hlídat sám nebo je zjistí ve svém daňovém spisu u příslušného správce daně nebo v daňové schránce. Do daňové schránky se přihlašuje z portálu www.daneelektronicky.cz volbou Služby daňové informační schránky a to prostřednictvím údajů k přihlášení do datové schránky. Pokud plátce nemá zřízenou datovou schránku může se přihlašovat pomocí elektronického podpisu a to až po vyplnění žádosti o zřízení daňové schránky. Automatické pokuty jsou:

  • za pozdní podání kontrolního hlášení tj. 26. den a další pokud nepodání zjistí sám plátce daně – 1.000 Kč. Pozor u kontrolního hlášení neplatí bezsankční období 5 dnů po lhůtě jako u běžného pozdního podání přiznání.
  • za pozdní podání kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně do 5 kalendářních dnů – 10.000 Kč
  • pokud plátce nezareaguje na výzvu správce daně do 5 kalendářních dnů. Zareaguje na výzvu 6. a další den – 30.000 Kč
  • nepodá kontrolní hlášení na základě výzvy správce daně ani v náhradní lhůtě 5 dnů – 50.000 Kč

Druhý druh pokuty je plně na uvážení správce daně. Správce daně může udělit pokutu:

  • až 50.000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.
  • až 500.000 Kč tomu kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní

Na kontrolním hlášení je povinný údaj (bez vyplnění nepůjde kontrolní hlášení odeslat) ID datové schránky nebo e-mail. Pokud vlastníte datovou schránku máte povinnost uvést datovou schránku. Pokud kontrolní hlášení zpracovává zmocněný zástupce, který má datovou schránku (účetní nebo daňový poradce na základě plné moci), uvádí se jeho datová schránka. Datovou schránku mají zřízenou všechny právnické osoby, vybrané fyzické osoby ze zákona (např. daňový poradci, advokáti, exekutoři apod.) nebo fyzické osoby, které si jí zřídili dobrovolně. Fyzická osoba, která nemá zřízenou datovou schránku ani nemá zmocněného zástupce, vyplní e-mail. Vzhledem k nespolehlivosti doručování e-mailu a právní fikci, že e-mail je doručen odesláním, doporučuji zajistit si doručování do datové schránky – buď si zřídit datovou schránku dobrovolně nebo se domluvit na doručování zmocněnému zástupci (účetní nebo daňový poradce). Je proto nutné doplnit ID datové schránky či e-mail do menu Modifikace programu – Identifikace plátce:

Pokud jen vytváříte doklady, ale nevedete žádné účetnictví (ani daňovou evidenci) a nechcete vytvářet ani podklady pro kontrolní hlášení, můžete si v Modifikaci programu – Identifikace plátce zadat písmeno „N“ v poli Zadávat Kontrolní hlášení.

Informace ř. A2, A4, A5, B2 a B3 kontrolního hlášení se doplňují také na základě nastavených řádků do formuláře přiznání DPH – tj. menu DPH – Sazebník daně !!!

V podvojném účetnictví budete při vyplňování tabulky u účtu 343 (v daňové evidenci při použití sloupce, který se převádí do DPH) doplňovat nové údaje, které jsou nutné pro kontrolní hlášení. Budete definovat, zda se daná částka bude započítávat jako částka do 10 tis., případně plnění pro soukromé osoby – to je souhrný výpočet kontrolního hlášení do ř. A5 a B3. Druhá volba je pro všechny ostatní platby – kde je nutné mít vyplněné DIČ a Evidenční číslo dokladu tj. ř. A2, A4 a B2. Pro výstup DPH je ještě důležité zadat Kód režimu plnění a pro vstup informaci, zda se jedná o využití poměrného odpočtu (podíl firemní/soukromé). U vstupních plnění je možné upravit i datum DPPD, kde doplníte datum DUZP z přijaté faktury (pokud bude prázdné, tak se automaticky doplní Datum plnění DPH. Všechny tyto volby najdete v nové tabulce pro rozpis DPH.

Ukázka editace údajů z menu Pokladna:

Ukázka editace údajů z daňové evidence při zápise a opravě pohledávek/závazků, u kterých je částka Fakturováno větší než 10 tis.:

Informace přenesené daňové povinnosti §92a doplňujeme ze stejných zdrojů jako dosud. Tzn. ze zápisu z pohledávek a závazků (na konci zápisu nebo volbou F12).
Pohledávky (ř. kontrolního hlášení A1) – volba F12 Přenesená DP, kde se již neuvádí MJ ani množství:

Závazky (ř. kontrolního hlášení B1) – volba F12 Přenesená DP, kde je nutné doplnit i sazbu DPH a výši daně. Můžete zde i editovat datum DUZP (nahoře vedle dodavatele), pokud máte nárok na 100% odpočet:

Řádek A3 do kontrolního hlášení nevytváříme, protože se do něho doplňují informace, týkající se pouze výroby a přeměny investičního zlata. Výrobce v ČR není a existují jen 3 firmy, které provádí přeměnu investičního zlata u nás.
Exportní soubor kontrolního hlášeni pro FÚ ve tvaru XML, bude k dispozici až koncem ledna 2016, protože stále probíhají úpravy i ze strany MF. Prozatím si kontrolní hlášení můžete zkontrolovat v tištěné podobě v menu DPH – Ostatní hlášení – Kontrolní hlášení.

Další novinky a změny v programu

Dále jsme vyšli vstříc uživatelům, kteří nepoužívají všechny agendy programu OZO. Nyní si můžete v menu Nastavení – Modifikace programu – Program aktivováním pole „Použít nové menu“ zvolit, které agendy chcete zobrazovat a v jakém pořadí.

Novinku máme také pro uživatele Multiverze programu OZO . V Hlavním menu (před spuštěním firmy) najdete Servisní akce a v nich novou volbu Seznam firem. Zde můžete upravit název a pořadí jednotlivých firem k zobrazení.

Část uživatelů také volala pro zadávání zakázek u jednotlivých řádků v menu Pokladna. Nyní můžete zakázky zadávat u každého řádku pokladního dokladu.
Přidali jsme také další údaje pro export do Excelu u pohledávek a závazků.

A mnoho dalšího … Se všemi změnami v programu pro rok 2016 budete mít možnost se seznámit na školení, které budeme pořádat v lednu 2016.

Vzdálené připojení k Vašemu počítači

Od 1.1.2016 Vám také nabízíme možnost konzultace či překontrolování dat přímo ve Vašem počítači. Přes aplikaci TeamViewer se k Vám můžeme připojit (pokud máte daný PC připojen k internetu) a pomoci Vám s jakýmkoliv nastavením či problémem.

Tato služba je zpoplatněna částkou 250,-Kč / připojení. Cena je uvedena bez DPH.

Pokud se práce na dálku prodlouží (více než 20 min.), budeme k dané částce dále účtovat standardní ceny za práci dle našeho ceníku.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015