Reklamační řád

Záruční lhůta na námi dodané zboží se řídí podle typu prodeje OBCHODNÍM nebo OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM. V případě koncového prodeje je vždy 24 měsíců od data dodání na zboží vyrobené v roce 2003 a výše. Pokud je na zboží poskytnuta delší záruka (vyznačená na dokladu prodeje), jde o vždy o rozšířenou záruku, která se vždy řídí podmínkami dodavatele (velkoobchod, dovozce zboží do ČR, případně výrobce). Reklamaci zboží v době rozšířené záruční doby pak firma OZO řeší přesně podle pokynů dodavatele a v termínech určených dodavatelem.

Převzetí výrobků do reklamačního řízení je možné pouze v sídle  provozovny,  kde  bylo zboží  zakoupeno, tj. OZO Czech  Republic, s.r.o.,  Barvířská 17, 460 01 Liberec 1.  Náklady na dopravu zboží k OZO Czech Republic, s.r.o. hradí zákazník.

Zboží  musí   být   předáno do reklamačního řízení s veškerým příslušenstvím, které podmiňuje jeho funkčnost (kabely, CD nebo diskety s ovladači, manuály) a s neporušenými ochrannými značkami. Pokud je zboží výrobcem dodáváno v obalu, který určen pro bezpečný transport (tvarované výlisky, speciální antistatické materiály a pod.), je vyžadováno, aby transport k reklamaci byl opět proveden v tomto obalu. V opačném případě bude tato skutečnost při reklamaci posuzována jako nesprávné zacházení s výrobkem. Spolu se zbožím je nutno předložit originál dodacího  listu a  přesný  popis  závady.  Bez  těchto náležitostí nebude zboží do reklamačního řízení přijato.

Veškeré  zboží  bude  testováno  pouze  na   popsané  závady. V  případě  vadného bude     opraveno nebo vyměněno za funkční kus. Nebude-li funkční zboží po dobu  reklamačního    řízení skladem, bude ihned po skončení reklamačního řízení dobropisováno.

Nárok na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v rozporu s pokyny výrobce nebo dodavatele – mimo to vždy při provozování v obecně nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném elektromagnetickém poli apod.), nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (technik firmy OZO Czech Republic s.r.o.).

Při reklamaci samostatně zakoupených elektrotechnických – počítačových součástek  (např. procesory, chladiče, paměťové moduly, diskové mechaniky (CD, DVD,FD,HD, rozšiřující PC karty a pod.) může být reklamačním technikem vyžadováno hodnověrné potvrzení, že montáž dílu byla provedena osobou nebo firmou, která má k tomu patřičnou (certifikovanou) kvalifikaci.     V opačném případě se má právo domnívat, že závada vznikla neodbornou montáží a lze reklamaci odmítnout.

     U některých druhů výrobků není z podstaty výrobku životnost shodná se záruční lhůtou, ale závisí na intenzitě a způsobu využívání. Občanský zákoník zde jasně uvádí, že vzhledové a funkční změny z titulu opotřebení nemohou být pokládány za vadu. Proto také nemohou být  předmětem reklamace takové změny vlastností a vzhledu výrobku, které souvisí s dobou a způsobem používání výrobku a zároveň nemění podstatně jeho užitnou hodnotu (Například přiměřeně zvýšený šum ventilátorů, otřené popisy na klávesnici, vypsaná náplň v tiskárně, „uštvané“ myši  a pod.).

V případě,že je požadováno sestavení počítače bez operačního systému, je počítač testován na bezchybnou funkčnost na aktuálně běžné verzi OS Windows (typicky WIN98SE/ME,XP) a po té je operační systém nenávratně smazán. Vzhledem k tomu, že pak instalace jakéhokoliv software není předmětem dodávky,není reklamovatelnou závadou ani funkčnost OS instalovaného zákazníkem ani dalších sw programů v PC.

V souladu s Občanským zákoníkem může být odmítnuta i taková reklamace, která nebyla kupujícím uplatněna bez zbytečného prodlení.

Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.

Pokud by bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla vědomě způsobem,  který  je  vyloučen  ze záručních  oprav,  nebo  pokud  se  závada  na výrobku  neprojeví,  je  reklamující  strana povinna  uhradit servisní organizaci náklady spojené s opravou, testováním a manipulací (300,-Kč za  každou  započatou hodinu).  Za  neoprávněnou  reklamaci  je  také  považován  pokus reklamovat u firmy  OZO  Czech  Republic,  s.r.o. zboží,  které  zde  nikdy nebylo zakoupeno.

Do doby zaplacení této částky nebude reklamované zboží vydáno.

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015