Reklamační řád

Záruční lhůta na námi dodané zboží se řídí podle typu prodeje OBCHODNÍM nebo OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM. V případě koncového prodeje je vždy 24 měsíců od data dodání. Pokud je na zboží poskytnuta delší záruka (vyznačená na dokladu prodeje), jde o vždy o rozšířenou záruku, která se vždy řídí podmínkami dodavatele (velkoobchod, dovozce zboží do ČR, případně výrobce). Reklamaci zboží v době rozšířené záruční doby pak firma OZO řeší přesně podle pokynů dodavatele a v termínech určených dodavatelem.

Převzetí výrobků do reklamačního řízení je možné pouze v sídle provozovny, kde bylo zboží zakoupeno, tj. OZO Czech Republic, s.r.o., Barvířská 17, 460 01 Liberec 1. Náklady na dopravu zboží k OZO Czech Republic, s.r.o. hradí zákazník.

Zboží musí být předáno do reklamačního řízení s veškerým příslušenstvím, které podmiňuje jeho funkčnost (kabely, cartridge) a s neporušenými ochrannými značkami. Pokud je zboží výrobcem dodáváno v obalu, který určen pro bezpečný transport (tvarované výlisky, speciální antistatické materiály a pod.), je vyžadováno, aby transport k reklamaci byl opět proveden v tomto obalu. V opačném případě bude tato skutečnost při reklamaci posuzována jako nesprávné zacházení s výrobkem a reklamace může být zamítnuta. Spolu se zbožím je nutno předložit originál dodacího listu a přesný popis závady. Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamačního řízení přijato.

Veškeré zboží bude testováno pouze na popsané závady. V případě vadného bude opraveno nebo vyměněno za funkční kus. Nebude-li funkční zboží po dobu reklamačního řízení skladem, bude ihned po skončení reklamačního řízení dobropisováno.

Nárok na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v rozporu s pokyny výrobce nebo dodavatele – mimo to vždy při provozování v obecně nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném elektromagnetickém poli apod.), nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (technik firmy OZO Czech Republic s.r.o.). Podle výrobců tiskáren skončila záruka okamžikem vložení NEORIGINÁLNÍHO spotřebního materiálu.

Při reklamaci samostatně zakoupených elektrotechnických – počítačových součástek (např. procesory, chladiče, paměťové moduly, diskové mechaniky (DVD,HD, rozšiřující PC karty a pod.) může být reklamačním technikem vyžadováno hodnověrné potvrzení, že montáž dílu byla provedena osobou nebo firmou, která má k tomu patřičnou (certifikovanou) kvalifikaci. V opačném případě se má právo domnívat, že závada vznikla neodbornou montáží a lze reklamaci odmítnout.

U některých druhů výrobků není z podstaty výrobku životnost shodná se záruční lhůtou, ale závisí na intenzitě a způsobu využívání. Občanský zákoník zde jasně uvádí, že vzhledové a funkční změny z titulu opotřebení nemohou být pokládány za vadu. Proto také nemohou být předmětem reklamace takové změny vlastností a vzhledu výrobku, které souvisí s dobou a způsobem používání výrobku a zároveň nemění podstatně jeho užitnou hodnotu (Například přiměřeně zvýšený šum ventilátorů, otřené popisy na klávesnici, vypsaná náplň v tiskárně, baterie ,zdroje světla, „uštvané“ myši a pod.).V případě prodloužené záruční doby musí být kompletní obalová technika a veškeré přepravní náklady spojené s reklamací jsou hrazeny zákazníkem.

V souladu s Občanským zákoníkem může být odmítnuta i taková reklamace, která nebyla kupujícím uplatněna bez zbytečného prodlení.

Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.

Za neoprávněnou reklamaci je považován pokus reklamovat u firmy OZO Czech Republic, s.r.o. zboží, které zde nikdy nebylo zakoupeno.

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015